سامانه ملی اصلاح و بهینه‌سازی

موتورخانه واحدهای مسکونی، تجاری و اداری

ثبت نام و پیگیری مشترکین
ثبت نام و پیگیری مشترکین متقاضی استفاده از تسهیلات بهینه‌سازی مصرف انرژی (گاز طبیعی) در بخش مسکونی، تجاری و اداری
ثبت نام شرکت های مجری
ثبت نام و پیگیری اطلاعات شرکت های مجری و ارائه کننده خدمات بهینه‌سازی مصرف انرژی (گاز طبیعی)  
اجرای فرآیند بهینه‌سازی
مجریان و ناظرین محترم طرح برای پیگیری و اجرای فرآیند از این بخش استفاده نمایند.